Zásady ochrany osobných údajov

 1. Spoločnosť al3med s.r.o. so sídlom Námestie sv. Františka 18A, Bratislava 841 04 zodpovedá za spracúvanie osobných údajov a je správcom osobných údajov. Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nezávislou národnou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 2. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ (dotknutá osoba) ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť spotrebiteľa (dotknutej osoby). Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
 3. V niektorých prípadoch môže byť dotknutá osoba požiadaná o poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a v takom prípade osobné údaje spracúvame len, ak nám dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas (napr. prihlásenie sa na odber newslettera, zasielanie noviniek, akciových ponúk). Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra môže dotknutá osoba kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením na poštovú alebo e-mailovú adresu prevádzkovateľa, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý sa nachádza v každom e-maili s newslettrom.
 4. Spracovávané osobné údaje spotrebiteľa pre účely plnenia zmluvy na základe plnenia zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou:
 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • fakturačná a dodacia adresa, vrátane PSČ
 • e-mail
 • telefónne číslo
 1. Spracovávané osobné údaje spotrebiteľa pre účely registrácie používateľa na základe oprávneného záujmu:
 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • fakturačná a dodacia adresa, vrátane PSČ
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • informácie o vašich online nákupoch
 • vaše prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo)
 1. Spracovávané osobné údaje spotrebiteľa pre účely registrácie pre odber newslettera na základe súhlasu dotknutej osoby:
 • e-mail
 1. Spracovávané osobné údaje spotrebiteľa pre účely kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára na základe oprávneného záujmu:
 • meno
 • e-mail
 • telefónne číslo

Osobné údaje dotknutej osoby budú správcom uchovávané a spracované najviac po dobu 3 rokov.

 1. Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi predávajúcemu (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) e-mailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.
 2. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
 3. Osobné údaje kupujúceho prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy (doručenie tovaru kupujúcemu), ktorým sa poskytujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom. Medzi príjemcov osobných údajov patria okrem poverených oprávnených osôb prevádzkovateľa aj príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu/outsourcing a IT development pre prevádzkovateľa (Allit s.r.o., Námestie sv. Františka 18B, 841 04 Bratislava, IČO: 36723134) a poskytovateľ webhostingu (Webhouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852).
 5. Dotknutá osoba môže kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním jeho osobných údajov v databáze predávajúceho, a to písomne na vyššie uvedenú adresu sídla predávajúceho alebo uvedený e-mailom.
 6. Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné. Viac o používaných cookies TU.